TEEKKARITORVIEN PERINNEYHDISTYS RY.

Rekisteriseloste, päivitetty 8.4.2019

 

Henkilötietolain 10. § mukainen rekisteriseloste

 

1.  Rekisterin pitäjä

Teekkaritorvien Perinneyhdistys ry
Rekisterinumero 194.935

2.  Rekisteriasioista vastaava henkilö

Puheenjohtaja Juhani Niva
Riipisentie 12
90540 Oulu
puhelin: 0400-280 575
s-posti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.  Rekisterin nimi

Teekkaritorvien Perinneyhdistys ry:n jäsenrekisteri, joka sisältää varsinaisten jäsenten tiedot. Muiden entisten ja nykyisten teekkaritorvien osalta rekisteri sisältää vain nimi- ja sähköpostiyhteystiedot.

4.  Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään jäsenyyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen sekä rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen.

5.  Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Perustiedot, kuten
-  Etu- ja sukunimet
-  Yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
-  Syntymäaika

Muut jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten
-  Teekkaritorvien jäsenyyden alkamis- ja päättymisajankohta
-  Soitin ja mahdollinen muu tehtävä Teekkaritorvissa
-  Yhdistyksen jäsensivujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot
   (esim. jäsennumero, käyttäjätunnukset, salasanat, nimimerkki)
   ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
-  Jäsenyyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa
-  Rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto
-  Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6.  Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot entisistä ja nykyisistä Teekkaritorvien soittajista kerätään Teekkaritorvien soittajaluetteloista kautta aikojen. Lisäksi jäsenten henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, Teekkaritorvet ry:ltä sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä, kun rekisteröity käyttää palveluja.

7.  Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille liittyen Teekkaritorvien Perinneyhdistys ry:n toimintaan.

8.  Rekisterin suojaus

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Yhdistyksen internet-sivuilla olevaan jäsenmatrikkeliin on pääsy ainoastaan yhdistyksen jäsenillä salasanan avulla. Palvelinalustalla käytetään tietoturvapäivityksiä.

9.  Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

10. Muutokset rekisteriselosteeseen

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä rekisteriselostetta. Ajantasainen rekisteriseloste on nähtävillä Teekkaritorvien Perinneyhdistys ry:n jäsensivustolla: http://www.ttpy.fi/.

 

TTPY:n hallitus

Teekkaritorvien Perinneyhdistys ry. on perustettu Teekkaritorvien 35 v. juhlan yhteydessä v. 2005. Sääntöjen 2. §:n mukaan yhdistyksen tarkoituksena on:

-        toimia kaikkien Teekkaritorvissa soittaneiden ja soittavien yhdyssiteenä
-        ylläpitää ja vaalia Teekkaritorvien perinteitä
-        edistää jäsentensä musiikkiharrastusta.

 

Yhdistykseen liittyminen on kaksivaiheinen:

Vaihe 1: Rekisteröidy jäseneksi osoitteessa http://www.ttpy.fi/. Näin yhdistys saa oikeat henkilötiedot ja voi varmistaa jäsenyyskelpoisuuden.

Vaihe 2: Maksa jäsenmaksu, ei koske aktiivisesti Teekkaritorvissa soittavia

Saaja:                Teekkaritorvien Perinneyhdistys ry.
Tilinumero:       FI64 5490 0720 0490 36
Viesti:                Vuosijäsenmaksu 2020 / Jäsenmaksu 2020-2024 / Ainaisjäsenmaksu
Summa:             15 e / 50 e / 150 e

Sääntöjen mukaan hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Hallituksen kokoonpano v. 2020:

pj.                       Juhani Niva
vpj.                     Susanna Maunu
jäsen                  Jaakko Kaivosoja
tal.hoit.             Alpo Merilä
siht.                   Aleksi Postila, Teekkaritorvien pj.

Teekkaritorvien perinneyhdistys ry:n perustava kokous järjestettiin 5.11.2005 Oulussa Teekkaritorvien 35-vuotisjuhlakonsertin yhteydessä. Kokouksessa oli läsnä runsain määrin vanhoja ja nykyisiä teekkaritorvia. Yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 10.10.2006. Yhdistyksen tarkoitus on toimia kaikkien Teekkaritorvissa soittaneiden ja soittavien yhdyssiteenä. Lisäksi yhdistys vaalii ja ylläpitää teekkaritorviperinteitä ja edistää jäsentensä musiikkiharrastusta.

Konkreettisesti toiminnan on suunniteltu sisältävän Teekkaritorvi-materiaalin arkistoimista ja valokuvagallerian ylläpitämistä sekä järjestää erilaisia yhteistapaamisia entisten ja nykyisten torvien välillä, muun muassa yhteissoittoharjoituksia ja tapahtumia. Lisäksi yhdistys muistaa torviasioissa ansioituneita henkilöitä sekä pitää soittajarekisteriä. Rekisterillä kerätään tietoja vanhoista soittajista, tietoja käytetään hyväksi kutsuttaessa henkilöitä vuosijuhliin ja konsertteihin.

Jäsenenä perinneyhdistyksessä voivat toimia nykyiset sekä entiset Teekkaritorvien jäsenet.

Liittyäksesi jäseneksi tai saadaksesi lisätietoja ota yhteyttä perinneyhdistykseen osoitteella perinneyhdistys(at)teekkaritorvet.fi. Jäsenet voivat myös rekisteröityä näiden sivujen käyttäjiksi, jolloin he pääsevät käsiksi sivujen suojattuihin alueisiin, kuten kuva-arkisto.

Mikäli et halua liittyä jäseneksi, käy kuitenkin rekisteröimässä itsesi osoitteessa www.teekkaritorvet.fi/tekarit/, koska Teekkaritorvet ry lähettää kutsuja vuosijuhliin sekä muihin tärkeisiin tapahtumiin tulevaisuudessa vain rekisterissä olevien tietojen perusteella. Näillä sivustoilla näkyy jatkossa lisätietoja toiminnasta.

Tervetuloa mukaan kehittämään nuoren yhdistyksen toimintaa!

 

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Teekkaritorvien perinneyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Oulu. Teekkaritorvet ry. on Oulussa toimiva yhdistys, ja Teekkaritorvi ko. yhdistyksen ylläpitämässä puhallinorkesterissa soittanut tai soittava henkilö.

 

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • toimia kaikkien Teekkaritorvissa soittaneiden tai soittavien yhdyssiteenä
  • ylläpitää ja vaalia Teekkaritorvien perinteitä
  • edistää jäsentensä musiikkiharrastusta

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • ylläpitää Teekkaritorvissa soittaneiden nimi- ja yhteystietoluetteloa sekä kerää ja säilyttää Teekkaritorvien perinneaineistoa ja historiaa
  • järjestää erilaisia jäsentapaamisia ja juhlia
  • järjestää konsertti-, esitelmä- ja tiedotustilaisuuksia sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, jäsenmatkoja ja muita vastaavanlaisia tapahtumia
  • on yhteistoiminnassa vastaavien kotimaisten, ulkomaalaisten ja kansainvälisten yhdistysten kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen voivat kuulua varsinaisina jäseninä kaikki Teekkaritorvien entiset ja nykyiset jäsenet. Teekkaritorvissa aiemmin toimineet ovat A-jäseniä ja Teekkaritorvet ry:n varsinaiset jäsenet ovat B-jäseniä.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Teekkaritorvet ry:n viiden vuoden välein järjestettävän vuosijuhlan yhteydessä pidettävä yhdistyksen ylimääräinen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erityisen ansiokkaasti toimineita henkilöitä. Kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä ei peritä liittymismaksua. A-jäsenten vuotuisen jäsenmaksun ja ainaisjäsenyyteen oikeuttavan maksun suuruuden päättää vuosikokous.

B-jäsenet ja kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaita.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.

 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tammikuun aikana. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle helmikuun aikana.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään Teekkaritorvet ry:n viiden vuoden välein järjestettävän vuosijuhlan yhteydessä. Lisäksi ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kuukausi ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä sähköpostilla tai kirjeellä.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  • valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  • muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Nämä säännöt on Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 10.10.2006